Ustawienia

Spis treści

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Grodzisk w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk przyjętymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk przekazujemy niezbędne informacje.

 Główne Założenia gospodarowania odpadami komunalnymi

 1. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą w każdej ilości w następujący sposób (w zależności od frakcji ):
  • bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
  • przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • dowożone bezpośrednio przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
 2. Mieszkańcy zostali wyposażeni w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów oraz szczegółowy harmonogram odbioru odpadów przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru na terenie Gminy Grodzisk.

 Segregacja odpadów

Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów :

papier i tektura,tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (do 56 cm wysokości), chemikalia, opakowania wielomateriałowe, popiół i żużel, odzież i tekstylia.

Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych wyżej.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki o takich samych kolorach i określonej pojemności do tego przeznaczone:

 • pojemnik - na odpady zmieszane,
 • worek żółty – plastik, odpady wielomateriałowe, metal;
 • worek niebieski – papier i tektura;
 • worek biały – szkło białe;
 • worek zielony – szkło kolorowe.

Metale i tworzywa sztuczne

Metale i tworzywa sztuczne infografika

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier

Papier infografika

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Szkło

Szkło infografika

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

Odpady biodegradowalne

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane

odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

recykling3

 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

pszok infografika

znajduje się w Grodzisku, przy ul. M. Konopnickiej 2, (budynek dawnego Ośrodka Zdrowia).

Odpady odbierane są w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 8:00 – 13:00

(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr. 856568030 wewnętrzny 16)

PSZOK prowadzony jest przez Urząd Gminy Grodzisk, a osoba odpowiedzialną jest wyznaczony pracownik urzędu.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Grodzisk mogą przywieźć selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • niekwalifikujące się do odpadów medycznych. odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (do 56 cm wysokości),
 • bioodpady,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • odzież i tekstylia.

Odpady muszą być przyjęte przez pracownika Urzędu Gminy Grodzisk.

Zabrania się samowolnego pozostawiania odpadów na PSZOK- u.

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 2. materiały zawierające azbest,
 3. odpady w opakowaniach cieknących,
 4. odpady sypkie w nieszczelnych opakowaniach,
 5. odpady silnie toksyczne, będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska
 6. Inne odpady, które nie są ujęte na wykazie odpadów przyjmowanych.

 Opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy Grodzisk informuje, iż na podstawie Uchwały Nr XXXI/181/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 16 wrześnie 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 4001) od dnia 01 października 2022 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 24,00 zł od jednego mieszkańca w gospodarstwach liczących mniej lub 5 osób,
 • 115,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych:

 • na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie mniejszej lub równej 5 osób wynosi 3,00 zł od jednego mieszkańca,
 • na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie powyżej 6 osób wynosi 3,00 zł od gospodarstwa domowego.

Kompostownikiem nie jest pryzmą obornika!

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Grodzisk informuje, że od dnia 01.02.2021 r. zaczęły funkcjonować indywidualne konta dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja z indywidualnym numerem konta otrzymali państwo za pośrednictwem sołtysa wsi danej miejscowości lub drogą pocztową.

W dalszym ciągu zostają dwa sposoby dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. na indywidualne konta bankowe,
 2. u sołtysa wsi,
 3. ewentualnie w kasie Urzędu Gminy Grodzisk.

W przypadku dokonania wpłaty na poprzednie konto do wpłat, Urząd Gminy będzie dokonywał zwrotu.

Obowiązujące terminy płatności:

do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 września za III kwartał (lipiec sierpień, wrzesień) do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Ponadto każdy mieszkaniec powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. zgon, urodzenie, przeprowadzka) w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Zapytania w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Grodzisk i w zakresie deklaracji i płatności można kierować pod nr 085 65 48 416

 Dokumenty do pobrania:

 Uchwały Rady Gminy Grodzisk dotyczące gospodarki odpadami: