Ustawienia

Grodzisk. 9.01.2024 r.

Nadawca: Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku

Adresaci: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania zakupowego Nr 2/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich pt. „Remont zabytkowej Cerkwii pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku — etap II”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku informuje. że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępowania zakupowego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 8 stycznia 2024 roku do godziny 10% złożono 1 ofertę na wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowej Cerkwii pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku — etap II”

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Grzegorz Kalinowski U.R.B

za cenę brutto 296 986, 16 zł

Uzasadnienie:

Oterta spełnia wszystkie kryteria formalne oraz Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto.

Podpisano:
PROBOSZCZ
ks. prot. Marcin Chyliński

Pliki do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2023 - Załącznik (skan)