Ustawienia

Zarządzenie nr 21 /23 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w 2024 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Grodzisku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 130 $ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2020 poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§1. W 2024 roku za święto przypadające w sobotę, wyznacza się następujące dni wolne: l) 8 stycznia 2024 r. za dzień 6 stycznia 2024 r. (sobota),

§2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Dariusz Tatarczuk