20 października 2018. imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
  × strona główna
° Projekty zakończone
 - Arkadia Przedszkolaków
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Grodzisk
tel. +48 85 656-80-61
ug@gminagrodzisk.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Projekty zakończone
Organizacja imprezy kulturalnej w miejscowości Czarna Wielka

W dniu 09.08.2014 r. w Czarnej Wielkiej odbyła się impreza w kulturalna „Dni Czarnej Wielkiej”, która organizowana była przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarnej Wielkiej. W trakcie imprezy główną atrakcją programu były występy zespołów ludowych Towarzystwa Kultury Białoruskiej.

Impreza była organizowana w ramach projektu „Organizacja imprezy kulturalnej w miejscowości Czarna Wielka”. Współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

     

     

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w gminie Grodzisk

Fundacja Aktywizacja ( dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo), Oddział w Białymstoku przy współpracy z Gminą Grodzisk od 13 marca 2014r. realizowały bezpłatne wsparcie i pomoc w zakresie edukacji i aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku powstało w 2009 roku. Działa ono na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Realizuje projekty mające na celu podnoszenie umiejętności zawodowych i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością i wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy. Wszystkie działania realizowane przez Centrum są bezpłatne. Z terenu Gminy Grodzisk w projekcie uczestniczyło 8 osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

W ramach projektu uczestnicy mogli bezpłatnie skorzystać z różnych form wsparcia m.in. z:
- doradztwa zawodowego oraz prawnego,
- indywidualnie dobranych szkoleń ( m.in. z obsługi komputera),
- płatnych staży,
- praktyk zawodowych,
- wsparcia trenera pracy, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
-dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki,
- warsztatów wyjazdowych.

Kontakt w sprawie projektu:

•www.aktywizacja.org.pl,
•Fundacja Aktywizacja, Oddział Białystok, ul. Legionowa 28, lok.609, tel. 511 944 195
•GOPS Grodzisk, ul. 1 Maja 6, Elżbieta Okieńska, tel. 85 6568116

     

  

Program "Na Własne Konto"

Gmina Grodzisk na podstawie podpisanej umowy w dniu 04.11.2013 r. uczestniczyła w programie "Na Własne Konto".

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostali zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie rywalizowali o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na Własne Konto" było:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Od 27 do 31 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Grodzisku odbyły się zajęcia z przedsiębiorczości i ekonomii z programu „Na Własne Konto". Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznawali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne. Uczestniczyło w nich 22 uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum w Grodzisku. Zajęcia prowadziła nauczycielka Alina Kosińska i student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W poniedziałek i wtorek zajęcia odbyły się w szkole. Uczniowie uczyli się ekonomii uczestnicząc w grach np.: Rynek jabłek, Fabryka książek, poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne. W czwartek uczniowie złożyli wizytę lokalnemu przedsiębiorcy - Panu Mirosławowi Angielczykowi prowadzącemu działalność w Korycinach. Mogli bliżej zobaczyć jak wygląda zakład „Dary Natury”, jak odbywa się pakowanie herbatek, tłoczenie oleju z pestek dzikiej róży, rozdrabnianie ziół. Na zajęcia w piątek przybył również kierownik Banku Pekao oddział w Ciechanowcu. Przedstawił prezentację obrazującą min. rozwój telefonii komórkowej, jak łatwo można płacić telefonem komórkowym w sklepie i zaprosił do siedziby banku w Ciechanowcu.

     

  

Program „Na Własne Konto" był realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

               
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk

 

Gmina Grodzisk zrealizowała zadanie pn.:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk" 

współfinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Gmina Grodzisk informuje, że realizacja zadania pn.”.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk” była dotowana na podstawie umowy nr 124/13/B-OZ/AZ-29/DA z dnia 4 lipca 2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakup samochodów strażackich

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska


"Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby Gminy Grodzisk"

 Całkowita wartość inwestycji                                            2 310 473,38


Kwota dofinansowania z Europejskiego                            1 940 797,60 zł

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” był dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).

Do udziału w projekcie zaproszone były osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Projekt adresowany był w szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, między innymi do osób niepełnosprawnych, a także tych, którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych.

Centrum Kształcenia w gminie Grodzisk zlokalizowane było w budynku Urzędu Gminy Grodzisk.

Centrum wyposażone było w:

- 10 komputerów z dostępem do internetu,
- niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie specjalistyczne,
- komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- telefax,
- drukarkę,
- zdalny dostęp do platformy e-learningowej,
- zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójt
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA