20 października 2018. imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
  × strona główna
° Ogłoszenia
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Grodzisk
tel. +48 85 656-80-61
ug@gminagrodzisk.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Ogłoszenia
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

 

Wójt Gminy Grodzisk oraz Dyrektor ZS w Grodzisku mają zaszczyt zaprosić Państwa do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2014/2015. 

Rodzice nowych kandydatów składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” w terminie od 10 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2014 do godziny 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Grodzisku. Szczegółowe informacje regulaminie do pobrania poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek

Deklaracja

 

 

 

Zaproszenie

Wójt Gminy Grodzisk oraz Dyrektor ZS w Grodzisku po raz kolejny mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w realizacji projektu w roku szkolnym 2013/2014.

„Arkadia Przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w Gminie Grodzisk”.

Rekrutacja do punktu przedszkolnego rozpoczyna się w dniu 05.08.2013r. i trwać będzie do 23.08.3013r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia wszelkich dokumentów informujących nas o chęci wzięcia udziału w realizacji projektu. Deklarację, podanie oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie poniżej oraz na stronie www.zegrodzisk.republika.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół w Grodzisku znajdującego się przy ulicy 1 Maja 34, pracującego w godzinach 7.30 -15.30. Formularze złożone z datą późniejszą nie będą rozpatrywane.

Dzięki możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie naszej Gminy powstanie przedszkole przystosowane do wczesnej edukacji dzieci. Zostaną utworzone dwie grupy przedszkolne 3-4 i 5 latków, podział umożliwia dostosowanie form edukacyjnych do wieku rozwoju każdego dziecka indywidualnie. Punkt przedszkolny Arkadia Przedszkolaków oferuje Państwa dzieciom oprócz zajęć z podstawy programowej prowadzących przez wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, zajęcia z jęz. angielskiego, logopedyczne, rytmika, zajęcia z korekcji wad postawy oraz atrakcyjne wycieczki i imprezy okolicznościowe.

Do realizacji naszych działań zapraszamy również rodziców naszych dzieci przedszkolnych, którzy zyskacie możliwość spotkań z psychologiem i pedagogiem. Owe spotkania poruszać będą kwestie równości płci, równego traktowania, godzenia życia zawodowego z prywatnym, wsparcie roli ojcowskiej i opiekuńczej mężczyzn oraz zaangażowanie ich w obowiązki domowe.

Dokumanty do pobrania:

Podanie

Deklaracja

Formularz zgłoszeniowyWójt Gminy Grodzisk oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w realizacji projektu

„Arkadia Przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w Gminie Grodzisk”.

Dzięki możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie naszej Gminy powstanie przedszkole przystosowane do wczesnej edukacji dzieci. Zostaną utworzone dwie grupy przedszkolne 3-4 i 5 latków, podział umożliwia dostosowanie form edukacyjnych do wieku rozwoju każdego dziecka indywidualnie. Arkadia Przedszkolaków oferuje Państwa dzieciom oprócz zajęć z podstawy programowej prowadzących przez wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, zajęcia z jęz. angielskiego, logopedyczne, rytmika, zajęcia z korekcji wad postawy oraz atrakcyjne wycieczki i imprezy okolicznościowe.

Do realizacji naszych działań zapraszamy również rodziców naszych dzieci przedszkolnych, którzy zyskacie możliwość spotkań z psychologiem i pedagogiem. Owe spotkania poruszać będą kwestie równego traktowania, godzenia życia zawodowego z prywatnym, wsparcie roli ojcowskiej i opiekuńczej mężczyzn oraz zaangażowanie ich w obowiązki domowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia wszelkich dokumentów informujących nas o chęci wzięcia udziału w realizacji projektu. Deklarację, podanie oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo do pobrania poniżej, lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół w Grodzisku znajdującego się przy ulicy 1 Maja 34. Okres rekrutacji uczestników projektu trwać będzie w czasie od 01.08.2012 do 24.08.2012r. formularze złożone z datą późniejszą nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                       Zapraszamy

Dokumenty do pobrania:

Podanie

Deklaracja

Formularz zgłoszeniowy

 

Zapytanie ofertowe

Grodzisk, dnia 22.06.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku, który działa w imieniu Wójta Gminy Grodzisk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi - pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Arkadia Przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w Gminie Grodzisk” realizowanego przez Gminę Grodzisk/Zespół Szkół w Grodzisku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół w Grodzisku

ul. 1 Maja 34

17-315 Grodzisk

Tel. 85 6568084

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 14tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu: Arkadia Przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w Gminie Grodzisk”, realizowanego na terenie gminy Grodzisk w Zespole Szkół w Grodzisku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 –Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu gminy Grodzisk poprzez umożliwienie im uczęszczania na zajęcia przedszkolne. Harmonogram realizacji projektu przewiduje przygotowanie przedszkola do prowadzenia zajęć (adaptacja pomieszczeń, zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych), szkolenie zespołu koordynującego, opracowanie scenariuszy zajęć przedszkolnych w tematyce równości szans, zajęcia przedszkolne w latach szkolnych 2012-2013 i 2013-2014.

Realizacja projektu odbędzie się w terminie od 01.07.2012 r. do 30.06.2014 r. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa zlecenie obowiązująca przez czas realizacji projektu.

Przed złożeniem oferty wykonawca ma możliwość zapoznania się z harmonogramem realizacji projektu w Zespole Szkół w Grodzisku.

 

Kod CPV: 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

 

Obowiązki koordynatora projektu:

-        nadzorowanie realizacji projektu,

-        realizacja zadań w przewidzianym zakresie i terminie,

-        wybór dostawców/wykonawców wyposażenia/prac budowlanych przy zastosowaniu ustawy PZP,

-        zapewnienie przejrzystości procedur i efektywnego wydatkowania środków,

-        przygotowanie regulaminu rekrutacji, ankiety uczestnika projektu, rekrutacja,

-        ewaluowanie i ciągły monitoring projektu – monitorowanie efektywności kosztowej i organizacyjnej zadań, monitorowanie i ewaluacja realizacji poszczególnych zadań i przewidzianych rezultatów, ewentualne działania korygujące; monitoring projektu prowadzony będzie w oparciu o analizę dokumentów projektowych,

-        archiwizacja dokumentów,

-        przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność,

-        kontakt z Instytucją Pośredniczącą,

-        promocja projektu zgodnie z wymogami i przyjętym zakresem,

-        stała współpraca z dyrekcją Zespołu Szkół i pracownikami Urzędu Gminy.

 

Wymagania na stanowisko koordynatora projektu:

-        wykształcenie wyższe,

-        praktyczna znajomość zasad realizacji projektów (praktyka w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów),

-        dobra znajomość MS Excel i innych aplikacji MS Office.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna zawierać:

-        imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

-        adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, e-mail, numer NIP lub Pesel,

-        datę sporządzenia,

-        oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów oraz woli podpisania umowy i wykonania zamówienia,

-        podpisaną klauzulę o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz.926 ze zm.)

-        podpis czytelny oferenta,

-        załączone kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu przygotowywania i rozliczania projektów z dofinansowaniem środków UE, zamówień publicznych i innych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: przedszkole@gminagrodzisk.pl , faksem na nr: 85 6568084, za pośrednictwem poczty, kuriera, lub dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół w Grodzisku, ul. 1 Maja 34, 17‑315 Grodzisk, do dnia 02.07.2012 r. do godz. 15.30 (liczy się data i godzina wpłynięcia).

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 03.07.2012 r.

2.      W przypadku kilku ofert o równej cenie, zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie wykazanego doświadczenia i rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie, faxem, lub za pomocą poczty elektronicznej.

4.      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Teresa Kosińska – Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku pod numerem telefonu 85 6568481, oraz adresem email: przedszkole@gminagrodzisk.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.      Wzór formularza ofertowego.

 

 Wzor formularza ofertowego.doc
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójt
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA